DEI

O aplikaciji

Aplikacija “eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II”, odnosno eKonsultacije je stvorena sa jednim osnovnim ciljem, a to je omogućiti potpuno i pravovremeno informiranje i učešće građana u procesu planiranja, programiranja, nadzora provedbe, monitoringa i evaluacije IPA II projekata u Bosni i Hercegovini, 24 sata na dan – putem Interneta. 

Iako vrlo složena sa aspekta njene arhitekture, aplikacija je u korisničkom segmentu veoma jednostavna. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način pomažu unapređenju programiranja i provedbe IPA II projekata. 

Očekuje se da će aplikacija doprinijeti sveukupnom razumjevanju procesa vezanih za planiranje korištenja IPA II pomoći, njihovoj efikasnoj provedbi, te u konačnici doprinijeti realizaciji planiranih ciljeva.